Formalności przed budową domu - 20 punktów, które musisz poznać!

Jak załatwić wszystkie formalności konieczne do budowy domu? Jakie wymagania musimy spełnić? Poznaj 20 punktów obowiązkowych dla wszystkich planujących budowę! Wyjaśniamy krok po kroku, jakich potrzebujesz pozwoleń czy uzgodnień oraz w jakiej kolejności należy dopełnić formalności w urzędach.

Formalności budowlane - 20 punktów!
Formalności budowlane - 20 punktów!

1. Dokumenty, które musisz uzyskać przed rozpoczęciem budowy

Zanim budowa ruszy, musisz uzyskać pewne dokumenty, które są potrzebne do spełnienia wszystkich wymaganych prawem procedur formalnych. Lista niezbędnych dokumentów znajduje się na poniższej infografice.

Uwagi do powyższej infografiki:

 • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej jest wymagana tylko w przypadku, gdy wcześniej działka była w taki sposób użytkowana;
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu wymagane jest tylko wtedy, gdy działka jeszcze go nie posiada;
 • opinia geotechniczna jest wymagana tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z trudnymi warunkami gruntowymi lub gdy projektant zalecił badanie gruntu;
 • zgoda na odstępstwo od przepisów – konieczna jest w wyjątkowych przypadkach.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Zakup działki jest pierwszym i jednocześnie jednym z najważniejszych kroków w procesie budowy domu. Znaczenie ma przede wszystkim grunt, przeznaczenie działki oraz jej wymiary – od tych elementów zależy późniejszy wybór projektu i możliwości budowy wymarzonego domu. Główne uwarunkowania dotyczące działki i budowy domu określają dokumenty z ustawy z dnia 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04). Pierwszym z dokumentów jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym wydziale zajmującym się architekturą i budownictwem otrzymasz informację na temat planu obejmującego dany teren, w którym zlokalizowana jest nasza działka (nie musimy być właścicielami działki). Jeżeli plan nie został uchwalony, niniejszy akapit Cię nie dotyczy i musisz uzyskać warunki zabudowy, o których mowa jest w dalszej części artykułu.

W przypadku istniejącego planu, przede wszystkim sprawdź, czy działka posiada przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne. Po drugie, zwróć uwagę, jakie warunki narzuca plan w stosunku do sposobu zagospodarowania działki i zabudowy. To bardzo ważne informacje, ponieważ Twój przyszły dom musi odpowiadać wymaganiom zawartym w MPZP – dlatego zanim wybierzesz projekt, musisz sprawdzić, jakie powinien mieć parametry. Przy okazji odwiedzin w urzędzie, warto od razu zamówić wypis i wyrys z planu miejscowego. Parametry, które reguluje MPZP to m.in.:

 • dopuszczalna wielkość domu,
 • jego usytuowanie na działce oraz inne szczegóły związane z wyglądem,
 • intensywność zabudowy,
 • linie obowiązujące lub nieprzekraczalne, przy których powinny być sytuowane budynki,
 • zasady ochrony środowiska,
 • zasady dojazdu i parkowania samochodów.

Jeśli planu nie uchwalono, występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

3. Decyzja o warunkach zabudowy

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku określ przewidywaną powierzchnię zabudowy planowanego domu oraz powierzchnię użytkową. Musisz również opisać charakterystyczne dane zabudowy, przybliżoną wielkość zapotrzebowania na wodę i energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków i inne potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej, a także opisać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji.

Podane wartości nie mogą zbytnio odbiegać od budynków, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, ponieważ urząd opracowuje decyzję właśnie na podstawie analizy istniejącej już zabudowy. Brana jest pod uwagę m.in. linia zabudowy, gabaryty, forma. Wypełniając wniosek, dla bezpieczeństwa warto podać wartości „od do”, aby zostawić sobie margines swobody w wyborze projektu domu – który musi być zgodny z wydaną decyzją o WZ.

Wniosek o WZ może złożyć każda osoba, która planuje zakup działki. Z zapisów zawartych w decyzji o WZ dowiemy się m.in.:

 • jaką wysokość może mieć planowany budynek,
 • jaki powinien być kąt nachylenia dachu,
 • jaki procent powierzchni działki może zajmować budynek,
 • w jaki sposób do domu będzie dostarczana woda i energia elektryczna,
 • jak będą odprowadzane ścieki.

Ze złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy nie warto zwlekać. Urząd ma dwa miesiące na wydanie dokumentu, w praktyce jednak nierzadko czas ten ulega wydłużeniu.

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dołączamy:

 • mapę zasadniczą lub katastralną (kopia; skala 1:500 lub 1:1000), która obejmuje teren wokół działki min. 50 m z każdej strony oraz jednocześnie odległość nie mniejszą, niż trzykrotną szerokość frontu posesji; mapę zamawiamy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej lub w wydziale geodezji starostwa;
 • oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci (istniejącej lub planowanej) – lub warunki przyłączenia.

4. Odmowa wydania warunków zabudowy i odwołanie od decyzji

Urząd nie zawsze ma obowiązek wydać WZ. Decyzję uzyskasz, jeśli:

 • posiadamy bezpośrednio dostęp do drogi publicznej z działki (lub jeśli posesja graniczy pośrednio z nią np. przez drogę prywatną),
 • posesja jest uzbrojona bądź posiada projekt uzbrojenia,
 • grunty nie wymagają zmiany przeznaczenia na budownictwo jednorodzinne,
 • teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Dlatego istotna jest zasada „dobrego sąsiedztwa”, zgodnie z którą nową zabudowę ustala się poprzez dostosowanie jej parametrów do istniejących budynków, dostępnych z tej samej drogi publicznej. Jeśli któryś z powyższych punktów nie jest spełniony, możesz spotkać się z odmową wydania WZ.

Istnieje jednak możliwość odwołania się od decyzji. Gdy decyzja zostaje wydana, trafia nie tylko do inwestora, ale także do sąsiadów – każda ze stron ma następnie 14 dni na złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Skargę na decyzję można z kolei skierować do Sądu Administracyjnego.

Od decyzji urzędu możesz się odwołać
Od decyzji urzędu możesz się odwołać

5. Warunki techniczne dostawy mediów

Kolejny krok to uzyskanie decyzji warunków dostawy mediów. Otrzymasz wówczas pozwolenie na przyłącza: prądu, gazu, kanalizacji i wody. Wniosek składa się w lokalnym zakładzie energetycznym, gazowym oraz wodno-kanalizacyjnym. Dokumenty wydawane są niemal od ręki, a koszt to ok. 150 zł.

6. Mapa do celów projektowych

Zanim przejdziesz do wyboru projektu, musisz zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektów. Bez niej architekt nie będzie mógł opracować planu zagospodarowania terenu. Na mapie zaznacza się elementy z WZ lub MPZP. Po wykonaniu mapy należy jeszcze uzyskać zgodę starostwa – okres oczekiwania to 3-6 tygodni.

7. Dodatkowe opinie, uzgodnienia

Występują sytuacje, kiedy – poza powyższymi dokumentami – będziesz potrzebować także dodatkowych uzgodnień, pozwoleń czy opinii. Na przykład w sytuacji, gdy budowa może wpłynąć na gospodarkę wodną w rejonie lub gdy działka znajduje się na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Dodatkowymi uzgodnieniami warto zająć się jak najwcześniej, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub przed zgłoszeniem budowy domu). Wszystkie pozwolenia są wydawane przez instytucje administracji publicznej, więc każdą decyzję otrzymamy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd prosi o uzupełnienie wniosku – wówczas termin się wydłuża.

Wszelkie opinie i uzgodnienia warto uzyskać jak najwcześniej
Wszelkie opinie i uzgodnienia warto uzyskać jak najwcześniej

8. Zezwolenie na wjazd na działkę

Jeśli do działki nie ma zjazdu, a posesja jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej lub krajowej, do uzyskania zgody na budowę domu niezbędne jest oświadczenie zarządcy drogi w sprawie możliwości połączenia danej działki z drogą. Do zarządcy należy wystąpić o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu dołącza się mapę zawierającą koncepcję zagospodarowania działki i koncepcję usytuowania zjazdu oraz dokument, który potwierdza nasze prawa do nieruchomości. Po uzyskaniu powyższego zezwolenia architekt będzie mógł oznaczyć planowany zjazd w projekcie zagospodarowania działki i nie będzie potrzeby załatwiania zgody na jego budowę.

9. Opinia geotechniczna – nieobowiązkowa dla wszystkich

Na tym etapie warto również wykonać analizę geotechniczną. Zwykle nie jest ona obowiązkowa, ale może być bardzo przydatna w późniejszym projektowaniu domu. Na potrzeby standardowego domu bez piwnicy wystarczające są zwykle 2 odwierty na głębokość 4 m. Czas analizy wyników przez geologa lub geotechnika to ok. 1-3 tygodnie.

Kiedy opinia geotechniczna jest obowiązkowa? W sytuacji, gdy tak zdecydował projektant po oględzinach gruntu.

10. Odrolnienie działki

Jeśli działka budowlana (posiadająca takie oznaczenie w MPZP lub WZ) była dotąd użytkowana w celach rolniczych, może okazać się konieczne uzyskanie decyzji, która wyłączałaby działkę z produkcji rolnej (czyli tzw. odrolnienie). Wniosek w tej sprawie składa się do prezydenta miasta lub starosty. Do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu działki wraz z bilansem powierzchni wskazującym, którą część posesji zamierzasz wyłączyć z produkcji (czyli np. grunt pod domem, tarasem itd.). Jeżeli powierzchnia „odrolnienia” nie przekroczy 500 m2, decyzję uzyskasz bezpłatnie.

11. Zgoda na odstępstwo od przepisów

Jeśli nie ma możliwości wybudowania domu pożądanej wielkości na danej działce zgodnie z przepisami (np. z powodu kształtu czy ukształtowania terenu), możesz wystąpić o zgodę na odstępstwo od przepisów, które jest udzielane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

We wniosku należy uzasadnić swoją prośbę i dołączyć do niej projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem nieruchomości sąsiednich w zakresie istniejącej i projektowanej zabudowy oraz propozycje rozwiązań zamiennych. Dokumenty te powinny być przygotowane przez uprawnionego projektanta.

Niestety, uzyskanie takiej zgody może trwać bardzo długo, ponieważ najpierw musisz skierować wniosek do starosty, następnie starosta składa wniosek do ministra, aby udzielił mu upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo. Gdy minister zajmie stanowisko, starosta udziela lub odmawia zgody na odstępstwo.

12. Projekt domu – wybór i zawartość dokumentacji

Gdy posiadasz już najważniejsze dokumenty (ustalenia z MPZP lub WZ oraz posiadasz mapę do celów projektowych), możesz przystąpić do wyboru projektu Twojego przyszłego domu: masz do wyboru projekt gotowy lub indywidualny (na zamówienie).

Jeśli wybrałeś projekt gotowy, poszukiwania zacznij od uwzględnienia wymogów zawartych w planie miejscowym lub warunkach zabudowy, czyli np. wybierając odpowiedni rodzaj i kąt nachylenia dachu. Pamiętaj również o ogólnych przepisach mówiąc o odległości budynku od granicy działki, czyli: 4 metry w przypadku ścian z otworami okiennymi/drzwiami lub 3 metry w przypadku ścian nieposiadających otworów. Zdarzają się oczywiście sytuacje wyjątkowe, kiedy można zachować mniejszą odległość od granicy, np. wtedy, gdy na działce obok znajduje się dom odsunięty od granicy na odległość mniejszą niż wymagane 3 lub 4 metry. Wówczas przepisy MPZP prawdopodobnie umożliwiają taką zabudowę.

Wybór projektu domu dostosowany do lokalnych przepisów
Wybór projektu domu dostosowany do lokalnych przepisów

Informacji jest dużo – podobnie jak i gotowych projektów domów dostępnych na stronach internetowych. Jak więc zawęzić wyszukiwania, aby uzyskana lista projektów odpowiadała wymogom zawartym w dokumentach? Możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki, gdzie wystarczy, że wpiszesz wymiary swojej działki – nasz system automatycznie obliczy wymagają odległość budynku od granicy, uwzględniając 3 lub 4 metry, pokazując Ci tylko projekty, które będą mogły być zrealizowane na Twojej działce. Ponadto możesz zaznaczyć wymagany kąt nachylenia dachu, liczbę kondygnacji i inne parametry.

Jest jeszcze prostsza droga do uzyskania satysfakcjonującej listy projektów odpowiadających wymogom naszej działki – skorzystanie z konsultacji z architektem danego biura projektowego. Architekt nie tylko prześle nam dopasowaną listę projektów, ale również pomoże w analizie zmian czy opłacalności budowy. Zwykle koszt takiej porady to 400-500 zł. W Tooba.pl udzielamy takich konsultacji bezpłatnie (dotyczących przede wszystkim wyboru projektu, analizie zmian czy kosztów). Porada nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie zobowiązuje Cię do zakupu projektu, a pomoże wyeliminować błędy już w pierwszym etapie planowania domu. Aby skorzystać z bezpłatnej porady, napisz do nas lub zadzwoń→ https://www.tooba.pl/kontakt

Po wyborze projektu sprawdź, co biuro przekaże Ci w ramach dokumentacji projektowej. Ważne, aby dokumentacja zawierała takie elementy, jak w poniższej tabeli.

13. Adaptacja projektu gotowego

Wszystkie projekty gotowe wymagają adaptacji do konkretnej działki. Za tym pojęciem stoi sporządzenie projektu zagospodarowania działki, w którym architekt określa usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych budynków. Wykonuje również projekt sieci uzbrojenia terenu, określa sposób odprowadzania ścieków, planuje układ komunikacji i zieleni. Adaptacja projektu w części obowiązkowej sprowadza się także do sprawdzenia i przeliczenia wszystkich szczegółów konstrukcyjnych znajdujących się w projekcie gotowym.

Koszt adaptacji zależy od lokalizacji inwestycji oraz rodzaju i liczby wprowadzanych zmian, jednak można przyjąć, że w części obowiązkowej będzie nas kosztować od 800 do 3 500 zł. Adaptacja trwa zazwyczaj od 3 do 6 tygodni. Do sporządzenia projektu zagospodarowania działki i adaptacji projektu, architekt potrzebuje:

 • dokumentację projektu gotowego (4 egzemplarze),
 • mapę do celów projektowych,
 • WziZT lub wyrys z MPZP,
 • warunki techniczne przyłączy.

Podczas adaptacji można wprowadzić dodatkowe zmiany. Trzeba jednak pamiętać, że choć prawie każda zmiana jest możliwa do wprowadzenia, to nie każda jest opłacalna, o czym piszemy w kolejnym punkcie.

14. Dodatkowe zmiany w projekcie gotowym

Adaptacja projektu to zdecydowanie najlepszy moment na wprowadzanie dodatkowych zmian w projekcie. Oczywiście zmiany można wprowadzać także w trakcie budowy, ale to może wiązać się z koniecznością załatwienia wielu formalności – np. uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeśli zmiany są poważne.

Koszty wprowadzenia zmian zależą od ich rodzaju w rozumieniu prawa (oraz od ich liczby), a dzielą się na istotne i nieistotne. Pierwsze z nich zwykle architekt nanosi niewielkim kosztem – nie ingerują one w konstrukcję budynku i nie wymagają dodatkowych obliczeń. Zmiany istotne z kolei wymagają wykonania rysunków i wyliczeń – a za nie trzeba dodatkowo zapłacić (za niektóre z nich bardzo dużo, np. zmianę technologii wznoszenia ścian czy rozbudowę domu), dlatego powinny być przemyślane już podczas wyboru projektu.

Uwaga! Każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim. Najczęściej autorzy projektów dopuszczają jedynie zmiany, które nie wpływają na wygląd zewnętrzny budynku, a jeśli chcemy wprowadzić poważniejsze zmiany, będziemy musieli za taką zgodę zapłacić. W Tooba.pl dołączamy do KAŻDEGO projektu pełnią zgodę autora na wszystkie rodzaje zmian – i to bezpłatnie!

15. Zgłoszenie budowy – zamiast pozwolenia

Budowę domu możemy realizować na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Procedura zgłoszenia jest nieco prostsza i krótsza, niż proces uzyskiwania pozwolenia. Budowę możemy rozpocząć już po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, jeżeli nie spotkamy się ze sprzeciwem starosty/prezydenta. Brak odpowiedzi oznacza milczącą zgodę na budowę. Zgłoszenie budowy jest możliwe tylko w sprawach, w których nie występują inne strony postępowania administracyjnego poza inwestorem.

16. Pozwolenie na budowę domu – jak uzyskać?

Pozwolenie na budowę to procedura polecana przez większość architektów. Jest korzystniejsza od zgłoszenia budowy np. przy wprowadzaniu istotnych zmian - wystarczy wykonać projekt zamienny i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

Co zrobić, aby uzyskać pozwolenie na budowę? Należy złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami. Wniosek sporządzamy na formularzu urzędowym i składamy go w lokalnym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • projekt budowlany (4 egzemplarze) z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami,
 • kopię uprawnień oraz zaświadczeń izby samorządu zawodowego, że projektanci posiadają odpowiednie uprawnienia,
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy (tylko jeśli nie ma MPZP),
 • opcjonalnie potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (tylko jeśli część domu jest przeznaczona pod działalność gospodarczą lub gdy formalności dokonuje za nas pełnomocnik).

Urząd powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W przypadku sytuacji bardziej skomplikowanych, czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy. Pozwolenie jest ważne przez 3 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeśli w tym czasie budowa się nie rozpocznie lub zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata, pozwolenie straci ważność i należy złożyć wniosek o ponowne wydanie decyzji.

17. Dziennik budowy i tablica informacyjna

Gdy mini termin umożliwiający wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy lub decyzja o pozwoleniu na budowę będzie już prawomocna, możesz odebrać z urzędu 2 egzemplarze projektu budowlanego (jeden egzemplarz pozostaje w starostwie, a drugi – przekazywany jest do nadzoru budowlanego). Na tym etapie musisz się zaopatrzyć w Tablicę Informacyjną i Dziennik Budowy, którego prowadzenie jest obowiązkowe – wymagane przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie dziennika należy do obowiązków Kierownika Budowy. Warto jednak sprawdzać, czy dziennik jest prowadzony rzetelnie i systematycznie, ponieważ zapisy w nim zawarte mogą mieć bardzo duże znaczenie w przypadku wystąpienia sporu między inwestorem a wykonawcą prac. Kierownik Budowy powinien jeszcze przed rozpoczęciem prac na budowie, sporządzić:

 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • przejąć protokołem teren budowy od inwestora,
 • zadbać o zabezpieczenie placu budowy,
 • zapewnić wytyczenie budynku na działce przez geodetę.

Koszty zatrudnienia kierownika budowy są bardzo zróżnicowane, w zależności od lokalizacji lub zakresu prac. Zwykle liczone są od wizyty przy danym etapie (150-300 zł) lub w ramach kompleksowego, miesięcznego nadzoru (1200-3000 zł). Podane kwoty należy traktować jedynie poglądowo - nie stanowią one oferty handlowej. Zgodnie z prawem budowlanym niezbędny jest również udział kierowników branży sanitarnej i elektrycznej. Często zleca się ten zakres firmie wykonującej instalacje jednak warto mieć nadzór niezwiązany z wykonawcą prac.

18. Bierzesz kredyt na budowę domu? Musisz uzyskać kosztorys

Jeśli chcesz wziąć kredyt na budowę domu, potrzebujesz mieć kosztorys budowy z rozpisanym harmonogramem prac – do wymóg banku, abyś mógł otrzymać finansowanie. Poza kosztorysem z wnioskiem zwykle składa się także:

 • kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • akt notarialny potwierdzający nasze prawa własności do działki,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • WZiZT lub MPZP,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • projekt domu,
 • kosztorys inwestorski.

Chcesz zamówić kosztorys inwestorski, który będzie akceptowany przez WSZYSTKIE banki? Skorzystaj z naszej oferty: https://www.tooba.pl/kosztorys-inwestorski

19. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Ostatnim obowiązkiem w kwestii formalności budowlanych jest złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Zawiadomienie składamy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, a należy tego dokonać zanim ruszymy z pracami. Do zawiadomienia należy złożyć poniższe dokumenty:

Dopiero, gdy złożysz zawiadomienie, możesz rozpocząć prace na budowie.

20. Zakończenie prac budowlanych – ostatnie formalności

Koniec prac na budowie nie oznacza, że możemy od razu się wprowadzać do nowego domu – musimy dopełnić kilku formalności. Należy złożyć w miejscowym powiatowym nadzorze budowlanym odpowiednie zawiadomienie. Jeśli natomiast chcesz wprowadzić się do domu przed realizacją wszystkich prac zawartych w projekcie (np. zanim zostanie wykończone poddasze), musisz złożyć do urzędu wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. W obu przypadkach potrzebne będzie przedstawienie w nadzorze następujących dokumentów:

 • dziennik budowy (oryginał);
 • oświadczenie Kierownika Budowy na temat zgodności realizacji obiektu z projektem (lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami);
 • oświadczenie Kierownika Budowy na temat doprowadzenia do porządku terenu budowy oraz drogi lub sąsiadującej działki (jeśli z nich korzystaliśmy podczas budowy);
 • kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami nieistotnymi, jeśli były wprowadzane;
 • protokoły z badań oraz kontroli instalacji (wodnej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz kominowej);
 • protokoły geodezyjne przedstawiające wyniki z inwentaryzacji powykonawczej;
 • oświadczenie geodety o zgodności usytuowania domu z projektem zagospodarowania działki;
 • potwierdzenie odbioru przyłączy przez zarządców sieci.

W przypadku zawiadomienia, nadzór budowlany ma 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów na wydanie sprzeciwu. Jeśli w tym czasie sprzeciwu nie otrzymamy, oznacza to milczącą zgodę na użytkowanie obiektu.

W przypadku wniosku o pozwolenie na użytkowanie, nadzór budowlany w okresie 21 od złożenia dokumentów ma obowiązek przeprowadzić kontrolę budynku w zakresie zgodności z projektem. W razie stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości wykonania z projektem (np. wystąpienia niezalegalizowanych istotnych zmian), nadzór może nałożyć na nas karę 1 000 zł za każdą taką nieprawidłowość. Gdy otrzymamy pozwolenie na użytkowanie, po zakończeniu robót musimy i tak złożyć do nadzoru zawiadomienie.

Uwaga! Wprowadzenie się do domu bez dopełnienia formalności związanych z zakończeniem budowy to ryzyko nałożenia kary nadzoru budowlanego w wysokości 10 000 zł!

Bibliografia – akty prawne:

 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z dnia 2002.07.17).
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 1997 roku (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 2012.04.27)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Komentarze

 • Krzysztof 2021-05-07T00:37:57Z

  To co zostało stworzone przez biurokratów jest wytworem chorych psychicznie umysłów i ma na celu ściąganie haraczu za chęć posiadania dachu nad głową.Zamki stoją setki,tysiące lat i nic im nie jest ,tym czasem gdy chce się postawić chałupinę taką samą technologią a nawet lepszą (spoiwa) to okazuje się ,że koszt takiej budowy idzie w miliony bo jedna pani z drugim panem stworzyli biurokrację.Chciał bym,bardzo chciał bym mieć dom z kamienia polnego,jednak przepisy stworzono tak,aby to było nie realne bez opłacenia haraczu na wszelkich szczeblach rządowo-administracyjnych.Uciekam z tego kraju,są miejsca na świecie ,gdzie nie rządzą debile tworzący prawo lichwy . Postawie sobie dom z kamienia i nikt ode mnie grosza nie weźmie za spełnienie marzenia,a polskę ,polskę to ja kochani mam głęboko w poważaniu ,polska to już nie jest kraj w którym chciał bym żyć.Banda złodziei na każdym kroku,ja dziękuję.

  • jasiekzUSA 2022-02-01T00:23:23.131Z

   Jedż sobie, najlepiej do rosji. Tam będziesz miał do czynienia z kamieniami, bez biurokracji.

   • John 2021-10-25T12:54:57Z

    Witamy w popisie

    • KGB77 2022-06-02T19:12:31.096Z

     To minister Blida ok.20 lat temu stworzyła takie prawo, a więc lewica, po to by odechciało się nam budować. Polacy mieli mieszkać w lepiankach.

   • Aga-Lublin 2021-04-06T10:27:38Z

    Dostaliśmy kredyt na budowę domu. Sprawdzam teraz listę rzeczy, które musimy jeszcze zrobić... długa droga przed nami, najważniejsze, że warto ;)

    • nikt 2023-03-17T05:55:34.611Z

     skąd wiesz?

    • $$$ 2021-01-31T20:16:17Z

     Niech żyje biurokracja.