Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu TOOBA.PL

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis TOOBA.PL.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. TOOBA.PL lub Usługodawca lub Właściciel – Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s.c. z siedzibą przy ulicy P.E. Strzeleckiego 6/26, 85-796 Bydgoszcz, Polska, NIP 554-289-78-74, REGON 340876950;
  2. Serwis – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tooba.pl umożliwiający Użytkownikom Serwisu, zakup wybranego projektu architektonicznego z bazy prezentowanych w Serwisie oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami w ramach platformy społecznościowej;
  3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentowaną przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez TOOBA.PL na mocy niniejszego Regulaminu;
  4. Klient – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez TOOBA.PL;
  5. Usługi - usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę;
  6. Partnerzy Serwisu - firmy, które współpracują z TOOBA.PL;
  7. Reklamodawca – osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca TOOBA.PL działania o charakterze promocyjno-marketingowym;
  8. Formularz zamówienia – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia;
  9. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny umożliwiający utworzenie Konta;
  10. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów określonych niniejszym Regulaminem;
  11. Profil – część Serwisu zawierająca informacje i zdjęcia o Usługobiorcy, udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą zapoznać się inni Usługobiorcy Serwisu jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  12. Regulamin – niniejszy dokument;

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje Usług:
  1. pośrednictwo w sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
  2. sprzedaż poradnika dla inwestorów,
  3. reklama Partnerów Serwisu (banery, artykuły sponsorowane, wizytówki),
  4. możliwość aktywnego uczestniczenia Użytkowników na Forum,
  5. sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży innych usług i produktów,
  6. odpłatna i nieodpłatna dystrybucja materiałów drukowanych (np. katalogi, poradniki),
  7. utworzenie Konta przez Użytkowników, którzy w ramach swoich Profili będą mogli założyć blog lub fotogalerię,
  8. forum.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. dowolna przeglądarka internetowa z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player,
  3. adres e-mail,
  4. akceptacja plików „cookies”.
 2. Użytkownicy przed korzystaniem z Usług Serwisu zobowiązani są do zapoznania i zaakceptowania treści Regulaminu.
 3. Zarejestrowanie Konta w Serwisie przez Użytkowników jest każdorazowo całkowicie bezpłatne i będzie wymagało potwierdzenia przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.
 4. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 5. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.
 6. Informacje dotyczące sposobu i formy płatności określa Dział VI niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Usługodawca za pośrednictwem niniejszego dokumentu informuje Użytkownika o zagrożeniach występujących w sieci Internet, a w szczególności o występujących włamaniach do systemu informatycznego, przejęciach haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniach systemu informatycznego wirusami.
 9. Usługodawca przestrzega przed udostępnianiem przez Użytkownika jego hasła i loginu do Serwisu osobom trzecim.
 10. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Usług.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2. W przypadku Usług dostępnych po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta.
 3. Użytkownik w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Umowa o świadczenie usług płatnych może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Zamówienia na produkt/produkty przyjmowane są za pośrednictwem:
  1. serwisu poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
  2. telefonu pod numerem: 52 384 49 90,
  3. faksu pod numerem: 52 342 24 39.
 7. Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 8. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  1. dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  2. zamówiony produkt,
  3. wersję danego produktu (np. odbicie lustrzane),
  4. sposób dostawy (firma kurierska, Poczta Polska),
  5. sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 9. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 2-3 dni roboczych, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie.
 10. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 11. TOOBA.PL obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i zagranicą.
 12. Reklamodawca w celu zlecenia działań promocyjno-marketingowych zobowiązany jest kontaktować się za pośrednictwem e-maila pod adresem: biuro@tooba.pl
 13. Wszystkie warunki zlecenia działań promocyjno-marketingowych są uzgadniane indywidualnie.

DZIAŁ V. Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez TOOBA.PL produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.
 4. Koszty wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego.

DZIAŁ VI. Płatności

 1. Zapłaty za produkt lub usługę można dokonać:
  1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”; dotyczy jedynie produktów w ramach realizacji umowy kupna sprzedaży,
  2. tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę.
 2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru.

DZIAŁ VII. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: projekty@tooba.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz oznaczenie Użytkownika. Reklamacja może być również przesłana na adres Usługodawcy podany w Dziale I niniejszego Regulaminu.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym TOOBA.PL. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: projekty@tooba.pl. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

DZIAŁ VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
 3. Administratorem danych jest Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s.c. z siedzibą przy ulicy P.E. Strzeleckiego 6/26, 85-796 Bydgoszcz, Polska.
 4. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Użytkownikom.
 5. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:
  1. realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,
  2. w celu rejestracji Konta,
  3. w związku z obsługą reklamacji,
  4. w związku z korespondencją e-mailową,
  5. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
  6. dla potrzeb marketingowych,
  7. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, po wcześniejszej zgodzie Użytkownika.
 7. Partnerzy Serwisu, którym Usługodawca udostępnia dane Użytkowników zobowiązują się do przetwarzania otrzymanych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu wskazanym przez Użytkownika oraz jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji;
  4. adres siedziby;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. adres IP;
  7. numer telefonu;
  8. NIP;
 9. Użytkownik, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Dane osobowe i zdjęcia wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu w ramach realizacji złożonego zamówienia albo dodane przez Użytkownika w Profilu mogą być udostępniane Partnerom Serwisu lub innym Użytkownikom Serwisu w celu i zakresie określonym tylko i wyłącznie przez Użytkownika.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.
 12. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 14. Usługodawca wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 15. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 16. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: https://www.tooba.pl/serwis?action=politykaCookies.
 17. Usługobiorca może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej czy udostępnianie jego danych innym Użytkownikom czy Partnerom Serwisu poprzez wysłanie e-maila na adres info@tooba.pl

DZIAŁ IX. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę z Użytkownikiem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 2. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Użytkownikowi, którego dotyczy powyższe zawiadomienie.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp Konta Użytkownikowi (którego dotyczy powyższe zawiadomienie) lub rozwiązać z nim Umowę, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV. W przypadku uzyskania obiektywnie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym), Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta lub o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

DZIAŁ X. Przepisy końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, dlatego zobowiązuje się na 14 dni przed zmianą Regulaminu do poinformowania Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz do umieszczenia w sposób czytelny ww. informacji na stronie internetowej, tak aby każdy Użytkownik mógł się zapoznać z planowanymi zmianami.
 2. Użytkownik, w przypadku o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że Usługobiorca zaakceptował treść zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania