Obowiązek informacyjny

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikołaj Bykowski i Przemysław Klein, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. P.E. Strzeleckiego 6/26, NIP 554-289-78-74.
 2. Można się z nami skontaktować pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: dane.osobowe@tooba.pl oraz telefonicznie: 52 384 49 90.
 3. Wyznaczyliśmy osobę ds. ochrony danych osobowych – Mikołaja Bykowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: m.bykowski@tooba.pl, telefonicznie: +48 603 505 427 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.
  4. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. świadczenia usługi „Newsletter”, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  11. zbierania danych osobowych celem ich dalszego udostępniania/sprzedaży innym podmiotom na potrzeby prowadzonych przez nich akcji marketingowych i promocyjnych, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:
  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła - dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
  2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;
  5. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-i. przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. d i e). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 9. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia z nami i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

Lista podmiotów współpracujących: STWD Roman Bilecki, Vinsar S.A., Jezierski Markowe Okna Sp. z o.o., Lafarge Cement S.A., Balex Metal Sp. z o.o., Hormann Polska Sp. z o.o., Nibe-Biawar Sp. z o.o., Hennlich Sp. z o.o., Prowil Marek Wilms, Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Vasco Group Sp.z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Justyna Kozioł Magenta PR, WhitePress Sp. z o.o., Pewex.pl Sp. z o.o., Pośrednictwo Handlowe Agnieszka Stempka, Frankor Marcin Bilski, Andchu - Andrzej Chudziński, Fairbox Sp. z o.o., Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., IgrekKwadrat S.C. Łukasz Kłykociński Marcin Kłykociński, RTR Group Sp. z o.o., Eprosument S.A., Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo wielobranżowe IHT Brzezińska-Skopek Cecylia, MullenLowe MediaHub Sp. z o.o., Fasada Windows&Doors Sp. z o.o, F.H.U. Rokom Robert Ostapiuk, Dombud RP Piotr Dąbrowski, Budownictwo Pasywne i Energooszczędne Anna Krause, Anwis Sp. z o.o., Arana Fertilizantes Sp. z o.o. Sp. komandytowa, MiTek Industries Polska Sp. z o.o., Grupa KBR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Haba RL Sp. z .o.o. Sp. Komandytowa, Fakro Sp. z o.o., Erkado Zbigniew Kozłowski, Kasmo Sp. z o.o., Konsult Mirosław Pieróg, Giacomini Sp. z o.o., Oknoplast Sp. z o.o., Paletenwerk Kozik Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowe Tarasola Sp. Komandytowa, DeiMiC Sp. z o.o., Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki, G.I.S. Europe SE, Robert Bosch Sp. z o.o., EcoWater Systems Poland Sp. z o.o., Krispol Sp. z o.o., Pruszyński Sp. z o.o. Redsystem Sp. z o.o.